1149 Budapest, Kövér Lajos utca 17.    +36 1 780 0000
 
 
Kosár: A kosár üres.
50 000 Ft az ingyenes szállításig!
Ügyfélszolgálat

Sétahajózás nyeremény akció!

Minden játékosnak köszönjük a részvételt, a nyertesek az alábbi képen megtekinthetők. Gratulálunk nekik!

Most lehetőséged van megnyerni egy balatoni sétahajózást 3 fő részére!

3 db (3x3fő) ajándékutalvány kerül kisorsolásra 2021. Július 13-án.


A játékban való részvétel feltételei:
  • Június 22 - Július 12. közötti időszakban leadott legalább 1 db rendelés aminek a végösszege el kell érje a bruttó 60 000 Ft-ot
  • rendelés leadásánál szükséges kiválasztani a "Szeretnék résztvenni a sorsoláson - Balaton2021 kupon!" opciót

Sorsolás menete

A nyertesek kiválasztása teljesen véletlenszerű módon történik az alábbi oldal segítségével:

A listát ami tartalmazza az összes érvényes rendelésszámot (60 000 Ft és Balaton2021 kupon) egyszerűen csak feltöltjük az oldalra, utána pedig az indítás gomb megnyomásával elkezdődik a sorsolás.
Abban az esetben ha egy vásárló a megadott időszakban több érvényes rendeléssel rendelkezik, értelemszerűen nagyobb eséllyel indul a játékban.
Egy vásárló maximum 1 db ajándékutalványt nyerhet.


Sétahajózás részletei

  • Időtartama 2 óra
  • 3 fő részére biztosított
  • 2021. augusztus 31-ig felhasználható
  • az időpontot a nyertes egyezteti a hajóút szolgáltatójával


RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 

Tuti.hu Kft. 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 17, cégjegyzékszám: 01-09-991822) a 2021.06.22. és 2021.07.12. közötti időszakra szervezett nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 

I. Szervező, Bonyolító, részvétel

 

A Tutitinta Webáruház oldalon futtatott, 2021.06.22. és 2021.07.12.. között futó játék („Játék”) szervezője a Tuti.hu Kft. („Szervező”). A Játék Bonyolítója a Tuti.hu Kft. („Bonyolító”). A Játékban részt vehet minden olyan 14. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes, Magyarországon lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező̋ természetes személy, aki a Játék időtartama alatt a www.tutitinta.hu webshop oldalon vásárol.

 

A játékból ki vannak zárva:

 

·         Az Tuti.hu Kft és partnerei, valamint e személyek kapcsolt vállalkozásainak vezető̋ tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint e személyek közeli hozzátartozói;

·         Egyéb, a nyereménysorsolás lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és ezek közeli hozzátartozói.

 

Bonyolító és Szervező ellenőrzi az adott személy részvételi jogosultságát. Bonyolító a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen-, vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál meg a III. pontban részletezett nyereményhez jutni, vagy a Játékot bármely módon manipulálni.

 

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétellel és személyes adataik megadásával a résztvevők a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzatot automatikusan elfogadják.

 

 

II. A Játék tartalma, leírása

 

A játékban való részvételhez 2021.06.22. és 2021.07.12-e közötti időszakban egy rendelésen belül legalább bruttó 60.000 ft értékben kell vásárolnia! Az összeg nem tartalmazza a szállítási költséget.

 

III. A Játék nyereményei

 

3 fő részére biztosított 2 óra időtartamú balatoni sétahajózás.

 

 

IV. A Játék időtartama

 

A Játék 2021.06.22-től 2021.07.12-ig tart.

 

V. A nyereménysorsolás időpontja és menete

 

A Játék nyertese 2021. július 13-án kerül kisorsolásra. Amennyiben nem jelentkezik a megadott időn belül, pótnyertest hirdetünk.

 

Ha a nyereménysorolás során kisorsolt játékos nem felel meg a szabályzatban foglaltaknak, a jelentkezése érvénytelennek minősül. A Játék résztvevői tudomásul veszik, hogy Bonyolító és Szervező érvénytelenítés és kizárás kérdésében hozott döntése végleges és nem vitatható, a jogi út kizárt. A tartaléknyertesre mindenben a nyertes játékosra vonatkozó szabályok irányadók.

 

Szervező és a nyertes a megadott e-mail címén egyeztetik a személyes adatokat, és a nyeremény átvételének módját. A játékos tudomásul veszi, hogy a vele történő kapcsolatfelvétel kizárólag a rendelésnél megadott e-mail cím, vagy telefonszám útján történik. Amennyiben a kiküldött értesítésben megadott határidőn belül és utasításoknak megfelelően a játékos adategyeztetésre Szervezőnél nem jelentkezik, és ezen okból az értesítés sikertelen, úgy Szervező az értesítést nem köteles megismételni. Ekkor a kapcsolatfelvétel elutasítottnak minősül, és Szervező a játékost kizárhatja. Az elutasítás, kizárás és érvénytelenítés kérdésében Szervező döntése végleges és nem vitatható. Amennyiben a játékos az értesítést elutasítja, nem jelentkezik, vagy a játékos jelentkezése bármely okból a szabályzatba ütközik, úgy a soron következő „tartaléknyertes” játékos kerül értesítésre. Amennyiben a „tartaléknyertes” jelentkezése érvénytelen, vagy a Játékból kizárásra kerül, úgy Szervező nem köteles újabb tartaléknyertest kisorsolni.

 

A nyertes kiválasztása 2021.07.13-án 14:00 órakor a Tutitinta Webáruház átvevőpontján, (címe: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 17.) zárt, sorsoláson történik. A soroláson Szervező, Bonyolító, és két szabályosságot ellenőrző független tanú vehet részt. A sorsolás a játékban résztvevő vásárlók rendelésszámai alapján történik. A sorsoláson jelenlévők a sorsolásról jegyzőkönyvet vesznek fel, mely tartalmazza annak minden lépését.

 

Az értesítések során a telefon- vagy internetszolgáltatók tevékenysége vagy mulasztása miatt esetlegesen bekövetkező̋ károkért a Szervező̋ és Bonyolító nem vállal felelősséget. Szervezőt és Bonyolítót semmilyen felelősség nem terheli a játékos téves adatszolgáltatásából, illetve a Játékban használt e-mail állapotából adódó vitás ügyekben.

 

Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a sorsolást követő 15 napos határidőn belül tudja biztosítani. Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a játékosokra nézve jogvesztő. Az átvétel időtartama alatt a nyeremény másra történő átruházása kizárt. Amennyiben a nyereményt a nyertes nem személyesen kívánja átvenni üzletünkben (Budapest 1149. Kövér Lajos utca 17.), a kiszállítása a következő rendelésével együtt kerül teljesítésre, illetve kérheti annak postai úton való kiküldését.

 

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a törvényes képviselőjével együttesen jogosult. A 18. életévét be nem töltött, illetőleg korlátozottan cselekvőképes játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel feltétele a törvényes képviselő jóváhagyása. Az ilyen beleegyezés vagy jóváhagyás meglétét Szervező vagy Bonyolító a kiskorú, illetőleg korlátozottan cselekvőképes játékos meghatározott formában, módon és határidőben, írásban köteles igazolni. Amennyiben az igazolásnak a játékos a megszabott határidőben nem tesz eleget, úgy jelentkezése érvénytelennek minősül, és a játékos kizárható.

 

A játékosok tudomásul veszik, hogy a nyertesek kizárólag név és e-mail cím alapján kerülnek azonosításra. A nyertes játékosok – személyes adataik egyeztetése és személyazonosítás céljából – felhívásra kötelesek a személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatására is. Az együttműködési vagy tájékoztatási kötelezettség bármely megsértése esetén Szervező vagy Bonyolító jogosult a játékosok kizárására. Szervező és Bonyolító ilyen döntése végleges és nem vitatható, a jogi út kizárt.

 

Amennyiben valamely nyertes a nyeremény átvételéhez szükséges bármely feltételnek nem tesz eleget, vagy a szabályzatban foglaltaknak nem felel meg, vagy bármely egyéb érvénytelenségi okból részére a nyeremény nem adható át, Szervező a tartaléknyertest kísérli meg a fentebb megfogalmazottaknak megfelelő módon értesíteni, illetve a nyereményt részére átadni.

 

Ha valamilyen oknál fogva sem az elsőként kisorsolt játékos, sem a tartaléknyertes nem felel meg a részvételi feltételeknek, és a nyeremény emiatt nem kerülhet átadásra, továbbá abban az esetben is, ha a nyeremények átvételére rendelkezésre álló 100 napos jogvesztő határidő lejár, a nyeremény átvétele/átadása nélkül, úgy a nyeremény Szervező tulajdonában marad.

 

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adók és járulékok megfizetését Szervező vállalja.

 

A játékban részt vevő tudomásul veszi, hogy Szervező és Bonyolító nem felelős semmilyen kártalanítási igény iránt a játék során. Szervező és Bonyolító nem felel a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény vonatkozásában a jogszabályok által megengedett legtágabb körben kizárnak minden felelősséget és szavatosságot.

 

VI. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

 

A Játék során megadott e-mail cím kizárólag a nyertesek értesítését, a velük való kapcsolatfelvételt szolgálja. Szervező a játékos vagy törvényes képviselője személyes adatait kizárólag a jelen Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez, a nyertesek azonosítására és meghatározására, a nyertesek értesítésére és velük való kapcsolattartásra, illetőleg panaszok és reklamációk kezelésére használja fel. A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a játékos – akár törvényes képviselője útján – egyben kifejezetten hozzájárul, hogy Szervező, a játékos nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül a játékos nevének, játékos lakcíméből a település nevének, továbbá a nyerés tényét nyilvánosságra hozza. A játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és az együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketinganyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, videofelvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklámanyagokban. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg. Szervező a játékos és törvényes képviselője személyes adatait kizárólag a Játékban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a nyertes adatait ezen túlmenően a fent megjelölt tevékenységéhez használja fel. A személyes adatok biztonságáról Szervező és Bonyolító megfelelő intézkedések útján gondoskodik.

 

 

A nyertesek esetében a családi név, születési név, lakcím, anyja születési neve, illetve születési hely és idő – mint személyes adatok – önkéntes szolgáltatása szükséges a nyereménytárgyakkal kapcsolatos adózási kötelezettségek teljesítéséhez, mely adatokat Szervező a számviteli jogszabályokkal összhangban megőrzi. Ezen adatok szolgáltatása és igazolása hiányában Szervező a nyeremény átadását megtagadhatja.

  

A játékos bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adataival kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését.

 

VII. Felelősség

 

Bonyolító jogosult a jelen Részvételi- és Játékszabályzatot bármikor módosítani, amelyért semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik. Szervező és Bonyolító nem vállal felelősséget a játékos által megadott adatok valódiságáért. Az esetlegesen tévesen vagy hibáson megadott adatok miatti következmények a Játékost terhelik. A játékosok elfogadják, hogy a Játék során a Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező vagy Bonyolító számára okozott kárért teljes felelősséget vállalnak. Bonyolító a Játékban való részvételt a Részvételi- és Játékszabályzat megszegése esetén megvonhatja. Amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi- és Játékszabályzat egyéb részeinek érvényességét. Ez esetben a Részvételi- és Játékszabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép. Jelen Részvételi- és Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Kelt: Budapest 2021.06.21. 

 

Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz

Az online fizetőfelületet a K&H Bank biztosítja.
Copyright 2011 - 2021 ©   Tuti.hu Kft. - tutitinta.hu  -  minden jog fenntartva!
Webáruház készítés: www.shopmasters.hu